Regulamin sklepu internetowego sklep.codzienniefit.pl obowiązujący od 2.04.2023 r.
Poprzedni regulamin obowiązujący do 1.04.2023 r. dostępny TUTAJ.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://sklep.codzienniefit.pl zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Patryka Kruka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “CF Patryk Kruk”, NIP 898-22-40-619 adres do korespondencji: sklep@codzienniefit.pl, zwanego dalej “Administratorem”
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: 
  • adres internetowy – https://sklep.codzienniefit.pl 
  • e-mail – sklep@codzienniefit.pl.
 1. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.codzienniefit.pl, 
 • Sprzedawca – inaczej “Administrator” – właściciel Sklepu Patryk Kruk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “CF Patryk Kruk”, NIP: 898-22-40-619,
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 • Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 • Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 • Materiały z elementami cyfrowymi bez nośnika – zwane także “Materiałami” – oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Udostępnienie materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika – oznacza odpłatne udostępnienie przez Sklep Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika na zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi nieograniczone w czasie korzystanie z  Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika przy użyciu Urządzenia, na warunkach określonych w licencji.
 • Produkty – rzeczy ruchome sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sklepu,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające:
  – rodzaj i liczbę Materiałów i Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia,
  – sposób zapłaty,
  – sposób dostarczenia Produktów,
  – miejsce wydania Produktów
  – dane Użytkownika,
  stanowiące złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można dokonać bez utworzenia Konta w Sklepie, jak również po wcześniejszej Rejestracji w przypadku nowego Użytkownika lub zalogowaniu w przypadku stałego Użytkownika.
 • Umowa sprzedaży oznacza umowę nazwaną, wskazaną w art. 535 § 1 kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Towary zamówione w Sklepie, zawartą drogą elektroniczną, a w przypadku zawarcia umowy z Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta również odpowiednio umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta, wskazaną w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, wskazaną w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 • Urządzenie oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać Materiały z elementami cyfrowymi bez nośnika (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków).

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu za pomocą sieci Internet, dokonywane jest odpłatne udostępnianie Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika polegające na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, pozwalające na ich odczyt oraz uzyskanie licencji, dającej prawo do korzystania z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówione Materiały z elementami cyfrowymi bez nośnika, Sklep w zautomatyzowany sposób wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania. Użytkownikowi, który posiada Konto, zostanie stworzona także możliwość pobrania Produktu poprzez zalogowanie się na swoje Konto użytkownika na stronie sklep.codzienniefit.pl. Z momentem otrzymania ww. linku, na ww. adres poczty elektronicznej lub na Koncie użytkownika, zostaje udzielona licencja na korzystanie z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika.
 3. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest także złożenie Zamówienia na Produkty.

§ 4. Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Patryk Kruk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “CF Patryk Kruk”, NIP 898-22-40-619 adres do korespondencji: sklep@codzienniefit.pl
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.
 6. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Materiałów/ Produktów,
 • doręczenia Klientowi Materiałów/ Produktów, na które Klient złożył zamówienie,
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży,
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep, przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 2. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 3. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 4. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 5. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 6. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 5. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 • aktywne łącze internetowe,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 • Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 3. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika oraz udzielane przez pracowników Sklepu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sklep@codzienniefit.pl.

§ 6. Zasady dokonywania zakupów i płatności

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 1. Dokonanie zakupu Produktu lub Materiału nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 6. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 7.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu lub Materiału obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 • zwykły przelew, na nr. Konta: 06 1050 1575 1000 0091 2559 3864
 • system płatności elektronicznych.
 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Produkty są wysyłane w poniedziałki i czwartki po zaksięgowaniu wpłaty.
 4. Materiały są wysyłane maksymalnie do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 5. Wraz z Produktem lub Materiałem wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 • Imię i nazwisko/firmę;
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny
 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 7. Warunki udostępniania materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika

 1. Materiały z elementami cyfrowymi bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 48 godzin po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Konsument bądź Przedsiębiorca ma prawo do wezwania Administratora do dostarczenia materiału z elementami cyfrowymi. Jeżeli Administrator nie dostarczy towarów z elementami cyfrowymi niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy
 2. Konsument lub Przedsiębiorca może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej lub Materiału z elementami cyfrowymi, jeżeli:
 • z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on usługi cyfrowej lub towaru z elementami cyfrowymi,
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej lub towaru z elementami cyfrowymi miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie,
 1. Udostępnienie Użytkownikowi Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Użytkownika albo – w przypadku złożenia Zamówienia bez zakładana Konta – poprzez ich przesłanie na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia. Wraz z Udostępnieniem Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, Użytkownik uzyskuje licencję.
 2. Licencja udzielona Użytkownikowi daje prawo do korzystania z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika. Licencja ta jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzenia,
 • odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Użytkownika, obejmującego również korzystanie z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem.
 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi  Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do Materiałów z elementami cyfrowymi, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika.

§ 8. Warunki dostawy Produktów

 1. Użytkownik ma do dyspozycji następujący rodzaj dostawy:
 • przesyłka Paczkomatowa – Paczkomat InPost,
 • przesyłka kurierska – kurier Pocztex
 1. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Konsument bądź Przedsiębiorca ma prawo do wyznaczenia Administratorowi dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany, Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy – dostawy nie są realizowane.
 3. Konsument bądź Przedsiębiorca w momencie odbioru przesyłki ma obowiązek sprawdzić Produkt i w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody – spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
 4. Produkty dostarczane są na terenie Polski.

§ 9. Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient otrzymał na skrzynkę e-mail wiadomość z linkiem do pobrania towaru. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. Odstąpienie od umowy dotyczącej  Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika

 1. Co do zasady Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy, której przedmiotem są  Towary z elementami cyfrowymi bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • Użytkownik wyraził wyraźną i uprzednią zgodę na Udostępnienie materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika przez Sklep (tj. wyraził zgodę m.in. pobranie aplikacji, Materiału itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
 • Użytkownik został poinformowany przez Sklep o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na Udostępnienie  materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika, przed udzieleniem takiej zgody i oświadczył, że przyjął to do wiadomości.
 1. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sklep polegającego na Udostępnieniu materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument bądź Przedsiębiorca – w odniesieniu do Produktów– może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres sklep@codzienniefit.pl
 4. Konsument bądź Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Produkt firmie CF Patryk Kruk bądź przekazać osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 5. Produkt, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być odesłany na adres: CF PATRYK KRUK, ul. Łąkowa 33, 68-100 Żagań z wypełnionym formularzem zwrotu, oryginalnie zapakowany, niezniszczony ani w żaden sposób nieużywany.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Użytkownik.
 7. Koszty przesłania Produktu do Konsumenta bądź Przedsiębiorcy są zwracane przez Administratura, ale jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, Administrator nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument bądź Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10.  Jeśli Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 12. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@codzienniefit.pl
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 13. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika oraz Produktów znajdujących się w Sklepie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami, w razie braku zgodności Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika oraz Produktów z Umową Użytkownikowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 2. W razie uznania wady Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika w ramach gwarancji Użytkownikowi przysługuje prawo do ponownego otrzymania Materiałów z elementami cyfrowymi bez nośnika w terminie 7 dni od uznania reklamacji.
 3. W razie uznania wady Produktu w ramach gwarancji Użytkownikowi przysługuje prawo do odpowiedniego obniżenia ceny Produktu lub zamiany Produktu na nowy wolny od wad w terminie 7 dni od uznania reklamacji. W razie obniżenia ceny Produktu Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami koszt odbioru wadliwego Produktu oraz koszt przesłania Produktu wolnego od wad ponosi Sprzedawca.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Sprzedawca zastrzega, że Użytkownik nie może:
 • zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
 • podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
 1. Treści zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Sprzedawcy lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem towarów z elementami cyfrowymi bez nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy, których przy dołożeniu należytej staranności nie można przewidzieć lub którym nie będzie można zapobiec.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem

§ 14. Zmiany regulaminu

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie w dowolnym momencie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie w Sklepie w zakładce “Regulamin sklepu“. Ponadto, w zakładce “Regulamin sklepu” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

§ 15. Usunięcie konta Użytkownika

 1. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia konta za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres: sklep@codzienniefit.pl
 2. Sprzedawca będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem bądź Przedsiębiorcą, mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.