Regulamin konkursu „MOTYWATOR”

Konkurs pod nazwą „MOTYWATOR” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez firmę CF Patryk Kruk, NIP 8982240619, (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od 31.03.2018 r. do 06.04 (piątek) do godziny 12:00.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem” Facebook” ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników wydarzenia Codziennie Fit Tour powered by Puma ,  którzy zakupili i opłacili bilet na wydarzenie, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i spełniających wymagania nałożone  Regulaminem.
 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 powyżej, która opublikuje pod postem konkursowym rozwiązanie zadania: oznacz osoby (lub osobę) z którą wybierasz się na nasz trening w Poznaniu lub Warszawie i napisz w 2-3 zdaniach, jak próbujesz motywować swoje otoczenie do aktywności czy zdrowej diety!
 5. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie Sklep Codziennie Fit pod adresem: https://sklep.codzienniefit.pl/regulamin-konkursu-motywator/
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach wydarzenia Codziennie Fit Tour powered by Puma na portalu Facebook  31.03.2018 r. oraz na fanpage Codziennie Fit i profilu Codziennie Fit na Instagramie.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  opublikować pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie:  oznacz osoby (lub osobę) z którą wybierasz się na nasz trening w Poznaniu lub Warszawie i napisz w 2-3 zdaniach, jak próbujesz motywować swoje otoczenie do aktywności czy zdrowej diety!
 3. Opublikowanie komentarza o którym mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak nagrodzony może zostać tylko raz.
 5. Nagrody (2 nagrody główne – po jednym zegarku na miasto) zostaną przyznane przez Organizatora dwóm osobom, które według niego opublikują najciekawszą odpowiedź.
 6. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie ogłoszona na wydarzeniu Codziennie Fit tour powered by Puma w mieście, w którym bierze udział dany uczestnik (Warszawa lub Poznań).
 7. Osoba nagrodzona zobowiązana jest zgłosić się po wyczytaniu wyników w trakcie wydarzenia Codziennie fit tour po odbiór nagrody.

3. Nagrody

W Konkursie przyznawana są nagrody rzeczowe:

– monitory aktywności Polar A370

. Nagrody otrzymują 2 wybrane, najciekawsze prace w konkursie.

 1. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent.
 2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionego zwycięzcy Konkursu, nagroda nie zostaje przyznana.

4. Przetwarzanie danych

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu  oraz wydania przyznanej nagrody.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora drogą mailową na adres: kontakt@codzienniefit.pl
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).