Regulamin Uczestnictwa w Codziennie Fit Camp

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Codziennie Fit Camp, przygotowanego przez CF PATRYK KRUK, ul. Łąkowa 33, 68-100 Żagań, NIP 8982240619, REGON 369106860
  2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników Codziennie Fit Camp.
  3. Każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika.
  4. Postanowienia regulaminu nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Definicje

Dla potrzeb regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin wydarzenia dostępny pod adresem https://sklep.codzienniefit.pl/regulamin-codziennie-fit-camp/
  2. Organizator – CF PATRYK KRUK, ul. Łąkowa 33, 68-100 Żagań, NIP 8982240619, REGON 369106860
  3. Uczestnik – osoba pełnoletnia, która skutecznie zgłosiła swój udział w Codziennie Fit Camp, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  4. Codziennie Fit Camp – wydarzenie sportowe obejmujące zakwaterowanie w pokoju, całodzienne wyżywienie oraz treningi ogólnorozwojowe, treningi biegowe, jogę, zajęcia z dietetykiem i wykłady o zdrowym trybie życia, przeznaczone dla uczestników, organizowany w terminie 9 lipca do 13 lipca 2024 roku w Kolesinie.
  5. Trenerzy – Marta Kruk
  6. Ośrodek – miejsce, w którym odbywa się Codziennie Fit Camp,
  7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, mocą której Organizator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika Usługę za wynagrodzeniem płatnym w sposób opisany w regulaminie,
  8. Usługa – usługa świadczona w ramach wydarzenia polegająca na zapewnieniu uczestnikowi uczestnictwa w wydarzeniu.
  9. Bilet – upoważniający do udziału w wydarzeniu
 1. Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Codziennie Fit Camp może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Obóz jest przeznaczony tylko dla kobiet.
 3. Dla skutecznego zgłoszenia uczestnictwa konieczny jest zakup biletu.

Zakup biletu wymaga:

  1. wyboru “zapisz się” lub “zarezerwuj miejsce” przez Klienta,
  2. wpisania ilości zakupywanych biletów,
  3. wpisania kodu rabatowego, jeśli Klient taki posiada,
  4. wypełnienia przez Klienta danych rejestracyjnych, w tym imienia, nazwiska, adresu mailowego, innych danych wymaganych przez Organizatora,
  5. podsumowania zamówienia,
  6. akceptacji Regulaminu,
  7. akceptacji oświadczenia o stanie zdrowia:

   Uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do brania udziału w treningach ogólnorozwojowych.
  8. potwierdzenia dokonania zamówienia,
  9. opłacenia należności za bilet,
  10. otrzymania drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy Klienta podany podczas rejestracji.
  11. W przypadku płatności ratalnej w trakcie dokonywania rezerwacji Klient powinien wybrać płatność za pośrednictwem przelewu bankowego, a następnie napisać wiadomość wiadomość na adres sklep@codzienniefit.pl.

Harmonogram płatności jest następujący:

– 500 zł wpłacany bezzwrotny zadatek podczas dokonywania rezerwacji miejsca,

 • 4 raty po 825 zł 

I rata – 825 zł płatna do 31.03.2024

II rata – 825 zł płatna do 30.04.2024

III rata – 825 zł płatna do 31.05.2024

IV rata – 825 zł płatna do 30.06.2024

lub

 • 2 raty po 1650 zł

I rata – 1650 zł płatna do 30.04.2024

II rata – 1650 zł płatna do 31.05.2024

 1. W przypadku wyboru diety wegetariańskiej, wegańskiej lub innych alergii/wykluczeń należy to zgłosić wypełniając odpowiednie pole formularza zgłoszeniowego. Jeśli uczestniczka nie zgłosi alergii przed wyjazdem (najpóźniej do 30 dni przed) otrzyma menu takie same jak cała grupa.
 2. W przypadku chęci dojazdu na obóz autokarem zorganizowanym przez Organizatora należy zaznaczyć chęć dojazdu autokarem z Poznania w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zapewnia transport po zebraniu minimalnej liczby uczestników zainteresowanych transportem.
 3. Zgłaszając swój udział w Codziennie Fit Camp Uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach przewidzianych programem.
 4. Liczba miejsc  jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do 17.06.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 1. Obowiązki uczestnika

Uczestnik jest zobowiązany do:

  1. ścisłego przestrzegania regulaminu, reguł ostrożności zasad BHP i ppoż.,
  2. stosowania się do regulaminów porządkowych oraz uwag właścicieli i pracowników obsługi miejsca zakwaterowania oraz obiektów sportowych,
  3. przestrzegania ramowego planu Codziennie Fit Camp,
  4. punktualnego stawiania się na treningach i zajęciach
  5. udziału w zajęciach oraz wykonywania poleceń trenerów dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń,
  6. informowania trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
  7. uczestnictwa w treningach i zajęciach w stanie nieodurzonym (uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do treningu i/lub zajęć),
  8. uczestnictwa w treningach bez kolczyków w uszach,
  9. poszanowania trenerów, uczestników wydarzenia i innych osób oraz ich mienia własnego,
  10. dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt
  11. Przestrzegania ciszy nocnej zgodnie z zasadami ośrodka.
 1. Prawa uczestnika

Uczestnik ma prawo do:

  1. uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,
  2. korzystania ze sprzętu sportowego będącego w posiadaniu organizatora,
  3. korzystania z obiektów i ze sprzętu sportowego poza zorganizowanymi zajęciami wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu trenerowi, organizatorowi, bądź właścicielowi, pracownikowi obiektu.
  4. zgłaszania organizatorowi uwag dotyczących programu oraz organizacji zajęć.
  5. pełnego skorzystania z programu Codziennie Fit Camp,
  6. odmówienia wykonania treningu lub uczestnictwa w zajęciach, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Przystąpienie do treningów i/lub zajęć zwalnia z odpowiedzialności organizatora Codziennie Fit Camp w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u trenera prowadzącego trening i/lub zajęcia.
  7. dobrowolnego ubezpieczenia się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków narażających życie i zdrowie, a ponadto ubezpieczenia się od następstw kontuzji sportowych.
  8. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony trenerów i/lub ośrodka,
  9. poszanowania swoich poglądów i przekonań,
  10. zwrotu wniesionych opłat w sytuacji odwołania Codziennie Fit Camp.
 1. Uczestnictwo w obozie
  1. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie transport na miejsce oraz z miejsca organizacji Codziennie Fit Camp. Istnieje opcja skorzystania z autokaru z Warszawy do hotelu oraz takiego samego powrotu po obozie z hotelu do Warszawy.
  2. Codziennie Fit Camp rozpoczyna się  we wtorek, 9  lipca, a kończy śniadaniem w sobotę, 13 lipca. Przyjazd Uczestników oraz zakwaterowanie odbywa się w godzinach między 12:00 a 13:00 we wtorek, 9 lipca, a wykwaterowanie do godz. 12:00 w sobotę, 13 lipca 2024.
  3. Organizator oświadcza, że każdy Uczestnik obozu jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem typu NNW.
  4. Udostępniany przez organizatora program zajęć jest programem przykładowym, który może ulec modyfikacjom z uwagi na preferencje uczestników, warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności losowe.
  5. Osoby przystępujące do zajęć oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
  6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe i inne, powstałe z winy uczestników zajęć.
  7. Każdy uczestnik chcący opuścić teren miejsca zakwaterowania lub obiektu sportowego, dla własnego bezpieczeństwa, powinien zgłosić ten fakt organizatorowi lub trenerowi, podać przybliżony czas powrotu, w miarę możliwości określić miejsce, do którego się udaje.
  8. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek będzie niedopuszczony do zajęć sportowych, a w razie, gdy okoliczność się powtórzy może zostać on usunięty z ośrodka na jego koszt.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz pozostawione w pokojach pieniądze i inne przedmioty, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu braku zachowania staranności przez uczestnika.
  10. Uczestnik ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 1. Warunki rezygnacji
 1. Rezygnacja z udziału w Codziennie Fit Camp może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia (za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez organizatora).
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa organizator zastrzega sobie prawo zwrotu części uiszczonej przez uczestnika należności za udział w Codziennie Fit Camp. Wysokość zwracanej kwoty jest uzależniona od terminu zgłoszenia rezygnacji:
  1.    do 20.03. – zwrot 100% uiszczonej przez uczestnika należności za udział, z wykluczeniem bezzwrotnego zadatku
  2.   do 30.04 – zwrot 50% uiszczonej przez uczestnika należności za udział, z wykluczeniem bezzwrotnego zadatku
  3.   do 30.05 – zwrot 30% uiszczonej przez uczestnika należności za udział, z wykluczeniem bezzwrotnego zadatku
  4.   do 30 dni przed datą rozpoczęcia – zwrot 10% uiszczonej przez uczestnika należności za udział, z wykluczeniem bezzwrotnego zadatku
  5.   do 29 dni przed datą rozpoczęcia – brak zwrotu.
 1. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Codziennie Fit Camp innej osoby w miejsce zgłoszonego uczestnika. Konieczne jest poinformowanie organizatora o dokonanej zmianie najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu sportowego.

8 Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator zobowiązany jest zrealizować Codziennie Fit Camp zgodnie z umową oraz  jego programem.
  2. Organizator ma prawo odwołać zawarte w programie punkty, bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli warunki zewnętrzne np. atmosferyczne, uniemożliwiają ich przeprowadzenie. W szczególności dotyczy to punktów programu gdzie o realizacji programu decydują trenerzy oraz stosowne przepisy.
  3. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia, zwracając uczestnikom koszty biletów.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
  3. Codziennie Fit Camp może zostać odwołany w wypadku braku wystarczającej ilości uczestników.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Codziennie Fit Camp nie później niż do 31.05.2024 r.
  5. W kwestiach nieujętych w regulaminie wyłączne prawo do decydowania ma organizator.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Wydarzenia, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.